Breda Pečovnik

guvernerka 2023-2024

“Pravi pomen besed so DEJANJA.

BESEDA GUVERNERKE

Dr. Patti Hill (Kanada), mednarodna predsednica 2023–2024

»Changing the World – Spreminjanje sveta«

Spoštovani lionke, lioni in leoti, dragi prijatelji!

Z velikim spoštovanjem in ponosom prevzemam vodenje Zveze Lions klubov Slovenije v mandatnem obdobju 2023/24 ter se vam še enkrat zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali z izvolitvijo. Zavedam se odgovornosti in dela, ki sta pred menoj, ob tem naj poudarim, da sem enaka med enakimi.

Pred nami je novo mandatno obdobje humanitarnega delovanja in verjamem, da ga bomo s skupnimi močmi izpeljali učinkovito, predvsem pa v korist tistih, za katere delujemo in nas potrebujejo. Z vašo aktivnostjo in podporo bomo uresničili tiste naloge, ki bodo krepile našo skupnost, pomagale odpravljati različne težave v posameznih klubih, da bi omogočali dobro počutje članov in dosegli zavidljive uspehe pri humanitarnem delovanju in osebnem razvoju posameznika.

»Changing the World / Spreminjanje sveta« je vodilo letošnje mednarodne predsednice. Dala nam je možnost, da izvajamo tiste načrte, v katere verjamemo. V njenem osebnem spoštovanju razlik med lioni po svetu nas ta slogan vodi do visokih, tudi zelo raznolikih dosežkov v našem humanitarnem poslanstvu. Čutimo njeno zaupanje, da bomo znali uspeti tudi pri dozdevno neuresničljivih nalogah in da bomo s svojimi zastavljenimi cilji v dobrodelnosti spremenili svet na bolje. Delujmo v dobrobit nas vseh.

Pomagati vsem tistim, ki nas potrebujejo, je cilj, ki ga združeni v Lions klubih prostovoljno udejanjamo, zato naj slehernemu med vami izrečem velik HVALA.

Kot je rekel Mahatma Ghandi: »V življenju stori človek resnično dobrega le toliko, kolikor stori dobrega za druge …«; naj nas odsev njegovih besed spremlja na vsakem koraku.

Moj letošnji slogan je »Pravi pomen besed so dejanja«, zato z dejanji dobrodelnosti pokažimo, kdo smo in kaj zmoremo. Naj nas ne zavedejo premnogokrat izrečene besede, ki jim ne sledijo dejanja – človekoljubna dejanja.

Lionsi smo poklicani k dobrodelnosti, povezovanju, združevanju, druženju in pravemu prijateljstvu. Lionsi smo srčni, veseli in dobri ljudje in naj se te lastnosti zakoreninijo v vse pore našega načina življenja. Dajati drugim nas plemeniti, bogati in opogumlja, da živimo tudi za tiste, ki nas resnično potrebujejo.

Lionizem sta tudi druženje in prijateljstvo, zato se bomo v tem mandatnem obdobju veliko družili, veselili, izobraževali in udejanjali dobrodelnost. Vsak od vas lahko prispeva delček k zastavljenim ciljem, tako na ravni članstva, kluba, distrikta kot mednarodne zveze, s pozitivno energijo, dobro voljo, nasmehom. Naj bo nasmeh vodilo: kjerkoli bomo in karkoli bomo udejanjali, ga podarimo vsakomur, pa če je še tako težko in hudo.

Na Brdu pri Kranju smo sprejeli Strategijo in cilje Zveze Lions klubov za obdobje od leta 2023 do 2028; delovali bomo v duhu sprejetih sklepov ter sledili štirim strateškim ciljem:

1. IZBOLJŠATI ZADOVOLJSTVO ČLANOV IN SE ODPRETI NAVZVEN

Razvoj vodstev, dobrodelnost in razvoj članstva ostajajo zaveza naše organizacije tudi v prihodnje. Osredinili se bomo na pomlajevanje klubov z novimi člani, z ustanovitvijo novih klubov, znova bomo močneje motivirali člane s prijateljskimi druženji in privlačnimi storitvami ter se potrudili, da se boste v klubih dobro počutili, kajti to bo merilnik uspešnosti delovanja. Uvedli bomo nove oblike klubskih podružnic t. i. »Branch club« za manjše skupine članov (od 5 naprej). Samostojnost podružnice pri humanitarnem delu je prava spodbuda za uspešne povezave ljudi v manjših lokalnih skupnostih. Cilj je, da vsak klub v distriktu sprejme vsaj enega novega člana tekom mandatnega obdobja. Dokažimo, da verjamemo v naše poslanstvo »POMAGAMO«.

2. POVEČATI DOBRODELNOST NA VSEH ZASTAVLJENIH PODROČJIH

Delovali bomo v okviru petih stebrov dobrodelnosti, ki jih povzemamo po Lions Internacional, in tudi na vseh drugih področjih, kjer nas bodo potrebovali, kajti potrebe po delovanju v dobrodelnosti se prepletajo na različnih ravneh.

 • Ranljive skupine – slepi in slabovidni, gluhi, naglušni, gluho-slepi in druge skupine.
 • Socialno področje – zmanjševanje lakote – projekt donirana hrana, druženje v akciji Tečem, da pomagam, Plakat miru, pomoč ljudem v stiski, brezdomci.
 • Mladi, starejši, medgeneracijsko sodelovanje – izmenjava in tabor mladih, preventiva zlorab drog – Lions quest, programi socialnega učenja in vključevanja mladih v okolje, prehranjevanje mladih, skrb za starostnike, paliativna oskrba.
 • Zdravstvo – diabetes, rak pri otrocih, srčni zastoj, krvodajalska akcija in pregled oči.
 • Okolje – področje, ki mu posvečamo vedno več pozornosti, ko poskušamo naravo ohraniti za zanamce, varovanje voda, zraka, podnebne spremembe, ločevanje odpadkov; v novembru, na dan lionizma v Sloveniji, bomo pogozdovali na krasu.
 • Doniranje za fondacijo LCIF, tako posameznikov kot klubov, ki nam je v pomoč pri naravnih nesrečah in je eden izmed pogojev za pridobitev priznanja »odličnost kluba«.
 • Novi glasovi (New voices) – izvedli bomo konferenco s tematiko žensk v lionizmu in pripravili atraktivno zgodbo o dobrodelnosti.
 • Na ravni distrikta bomo izvajali skupna naročila servisnih storitev iz tujine ali doma za potrebe vseh klubov prek na novo uvedenega ekonoma v distriktu.

3. PREOBLIKOVATI JAVNO MNENJE IN POVEČATI PREPOZNAVNOST LIONIZMA

To pomeni nameniti veliko pozornost komuniciranju v vseh oblikah: znotraj klubov med člani, med klubi, cono in distriktom, med distriktom in vsemi člani in zunanjimi javnostmi ter nadaljevati tvorno sodelovanje z Leo klubi. Posebna pozornost bo namenjena soustvarjanju delovanja Leo klubov. Povezujmo se z Lions znotraj in zunaj distrikta ter med distrikti in spoznavajmo kulturo posameznika.

Komunikacija z javnostjo je pomemben element naše prepoznavnosti v zunanjem svetu prek spletne strani in družbenih omrežij. Poseben pomen ima posamezni član zveze, ki s svojimi dejanji in verbalno komunikacijo predstavlja vzoren zgled v lionizmu.

Mednarodno sodelovanje bo imelo posebno mesto z željo, da se povežemo še s katerim distriktom. Člani se bomo udeležili Foruma Europa v Celovcu, kjer bo tudi srečanje Alpske Lions kooperacije (ALC združuje ta čas 9 distriktov iz Italije, Švice, Avstrije in Bavarske povezave), Mediteranske konference in Lions regate hrvaškega distrikta. Lions klubi po Sloveniji, ki nas družijo naše poslanstvo, vizija, cilji in etična načela, vlagamo za izpolnjevanje svojega poslanstva izjemno veliko prostovoljnega časa, energije in denarja. Pripadamo različnim generacijam, okoljem in kulturam. Ta različnost pa ni ovira, temveč je naša prednost. Vseh nas je prek 1.400.

4. IZOBRAŽEVANJE NA VSEH RAVNEH IN ZASLEDOVANJE ODLIČNOSTI NA RAVNI KLUBA IN DISTRIKTA

Pozorni bomo na izobraževanja tako novih članov kot aktualnih in bodočih vodij, ki bodo namenjena izboljševanju vodstvenih veščin in spoznavanju organizacije. Izvedli bomo izobraževanja in delavnice za podpredsednike, tajnike, zakladnike, nove člane, conske predsednike, za aktualne in bodoče vodje ter organizirali predsedniško konferenco. Na mednarodni ravni se bodo člani udeležili izobraževanja za bodoče vodje ELLI, usposabljanje za prvega viceguvernerja in guvernerja.

Bodimo najboljši klub in najboljši distrikt. Po vzoru mednarodne zveze bomo sledili delovanju vsakega kluba tako v humanitarnih projektih kot članstvu in za odličnost kluba predlagali predsednike za The Club Excellence Award. Enako bomo delovali na ravni zveze in izvajali evalvacijo delovanja distrikta ter pravočasno poročali o delovanju v aplikacijo MyLion.

Verjamem v vas in vem, da nam bo skupaj in zaradi vsakega posameznika uspelo pustiti sled v dobrodelnosti. Ob dejanjih, ki jih nesebično izvajate, vas želim v mandatu 2023/24 osebno spoznati, vam pogledati v oči, stisniti roko ter podariti objem.

PRAVI POMEN BESED SO DEJANJA – Deeds, No words.

Mag. Breda Pečovnik,
Guvernerka Distrikta 129, Slovenija 2023–2024
We serve – Pomagamo

Sestava kabineta ZLKS D129 2023/2024

DG Breda Pečovnik

guvernerka

predsednica GAT

guvernerka@lions.si

IPDG Radova Pušnar

lanski guverner

okolje@lions.si

VDG I Vladimir Bahč

prvi vice guverner

predsednik 2. regije

pooblaščenec za konvencijo 2024

viceguverner.1@lions.si

VDG II  Vlado Gobec

drugi vice guverner

predsednik 1. regije

viceguverner.2@lions.si

Mateja Smogavc

tajnica ZLKS D129

tajnistvo@lions.si

Petra Zlatoper

zakladničarka ZLKS D129

zakladnistvo@lions.si

PDG Lorena Hus

koordinatorka GLT

glt@lions.si

Nadja Pahor Bizjak

koordinatorka GMT

pooblaščenka za Alpsko povezavo

gmt@lions.si

Liljana Adamič

koordinatorka GST

gst@lions.si

Aleš Lipnik

koordinator za LCIF

lcif@lions.si

Tomaž Merhar

predsednik 1. cone v 1. regiji

1cona.1reg@lions.si

Eva Lavtar

predsednica 2. cone v 1. regiji

2cona.1reg@lions.si

Karmen Vidmar

predsednica 3. cone v 1. regiji

3cona.1reg@lions.si

Andrej Kren

predsednik 4. cone v 1. regiji

4cona.1reg@lions.si

Barbara Čepirlo

predsednica 5. cone v 1. regiji

5cona.1reg@lions.si

Andrej Lešnjak

predsednik 1. cone v 2. regiji

1cona.2reg@lions.si

Marjan Gobec

predsednik 2. cone v 2. regiji

2cona.2reg@lions.si

Miroslava Borko Prelog

predsednica 3. cone v 2. regiji

3cona.2reg@lions.si

Štefi Videčnik

predsednica 4. cone v 2. regiji

4cona.2reg@lions.si

Danica Turner

predsednica 5. cone v 2. regiji

5cona.2reg@lions.si

Marja Dolamič

pooblaščenka za odnose z javnostmi,
vodja PR tima

pr@lions.si

Aleš Polajnko

pooblaščenec za slepe, slabovidne in
gluhoslepe

vid@lions.si

Zdenko Šalda

pooblaščenec za diabetes in srčni zastoj

zdravje@lions.si

Mojca Lončarski

pooblaščenka za rak pri otrocih in specialno
olimpijado

otroci@lions.si

Cvetka Sreš

pooblaščenka za medgeneracijsko sodelovanje
in projekt Last Aid

last.aid@lions.si

Mateja Hochstätter

pooblaščenka za ALERT

alert@lions.si

Zdenko Podlesnik 

pooblaščenec za Donirano hrano

urednik tiskane izdaje imenika

donirana.hrana@lions.si

imenik@lions.si

PDG
Jurij Šarman

pooblaščenec za Mednarodne odnose

pooblaščenec za Mediteranski observatorij
solidarnosti

mednarodni@lions.si

mso@lions.si

PDG Danilo Tomšič

koordinator za Lions Quest

quest@lions.si

Klemen Valter

pooblaščenec za Plakat miru

plakat.miru@lions.si

Marko Javornik

pooblaščenec za IT

it@lions.si

Denis Janc

pooblaščenec za Leo klube

leo@lions.si

Marko Kužner

pooblaščenec za mednarodno izmenjavo mladih

administrator Microsoft 365

youth.exchange@lions.si

admin@lions.si

Ema Trobentar

pooblaščenka za Tabor mladih

incoming.youth.exchange@lions.si

Maja Krušič

pooblaščenka za New voices

new.voices@lions.si

Anica Kanalec

ekonom distrikta D129 Slovenija

ekonom@lions.si

LIONIZEM V SLOVENIJI

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, kjerkoli se pojavi potreba za pomočjo in zmožnost kluba, da pomaga. O samih začetkih lionizma v svetu je več v zavihku LCI, o začetkih in razvoju v Sloveniji pa spodaj.

LIONS, Distrikt 129, Slovenija

ZGODOVINA

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

miklavcic_borut2_150
"Bilo je leto 1990, ko smo ustanavljali prvi slovenski Lions klub. To je čas, v katerem smo sprejeli žlahtno idejo lionizma. Napolnili smo jo s humanostjo in bogato vsebino v prijateljstvu in z občutkom za tedanji, sedanji in jutrišnji trenutek." Borut Miklavčič

SLOVENSKI LIONSI DANES

V tridesetih letih delovanja so slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 10 milijonov evrov, ogromno je tudi opravljenih ur prostovoljnega. Sredstva so namenjena posameznikom, največkrat kot pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, v večini za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja. Letno pomagamo več kot 35 tisoč ljudem po vsej Sloveniji.

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, oziroma Lions klubi v zvezi so člani Lions Clubs International, ki po svetu, v več kot 200 državah in področjih, združuje okoli 48.000 klubov s skoraj 1,4 milijona članic in članov.
Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 Slovenija združuje 58 Lions klubov s skoraj 1.500 člani. Zemljepisno je slovenska zveza razdeljena na 2 regiji in 10 con. Slovenija je med državami z največjo gostoto Lions članic in članov na število prebivalcev.

Cilji

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljni program lionizma, skrb za slepe in slabovidne, se dopolnjuje s pomočjo slušno prizadetim, podpira socialnim programom, boj proti lakoti, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, varovanje okolja, pomoč otrokom in mladim ter pomoč na področju sladkorne bolezni in otroških rakov. Klubi se dnevno v okviru svojih zmožnosti odzivajo na potrebe pomoči potrebnih.

Naše poslanstvo

Opolnomočiti prostovoljce, da bodo lahko služili svojim skupnostim, sledili humanitarnim potrebam, spodbujali mir in promovirali mednarodno razumevanje skozi delovanje Lions klubov.

Prisega

PRISEŽEM:

 • da bom spoštoval-a pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov

 • da se bom udeleževal-a klubskih srečanj

 • da bom sodeloval-a pri dejavnostih kluba in se zavzemal-a za njegove cilje

 • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal-a v klubu in si prizadeval-a za razvoj Lions gibanja

 • da bom zavzeto pomagal-a povsod, kjer potrebujejo pomoč, in

 • da se bom ravnal-a po etičnih načelih Mednarodne zveze Lions klubov

Geslo

We Serve - Pomagamo

Etična načela

LIONIZEM V SVETU

- LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Lions Clubs internationa (LCI) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v več kot 200 državah in območjih sveta, ima skoraj 1,4 milijona članov, ki so združeni v 48.000 Lions klubih.

LIONS logo

POMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI

1917

Pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Vprašal jih je: “Kaj če bi možje, ki so uspešni zaradi svoje volje, inteligence in ambicij, združili svoje talente v delu, ki bi izboljšalo njihovo okolje?” in nastala je organizacija Lions klubov. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija1917 v Chicagu, Illinois, ZDA, že istega leta v oktobru pa prva konvencija v teksaškem Dallasu.

"What if these men," he asked, "who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?"
Melvin Jones​

1920

Tri leta po ustanovitvi se prične širitev delovanja v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, v Mehiki leta 1927, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

1925

Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila Helen Keller, ameriška gluha in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti.

Poimenovala nas je »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Pomoč slepim in slabovidnim postane rdeča nit delovanja LCI. Lioni smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo bivanjskih pogojev v ustanovah, s pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov  z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.

»You have heard how through a little word dropped from the fingers of another, a ray of light from another soul touched the darkness of my mind and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me that I am able to work for myself and for others. It is the caring we want more than money. The gift without the sympathy and interest of the giver is empty. If you care, if we can make the people of this great country care, the blind will indeed triumph over blindness. The opportunity I bring to you, Lions, is this: To foster and sponsor the work of the American Foundation for the Blind. Will you not help me hasten the day when there shall be no preventable blindness; no little deaf, blind child untaught; no blind man or woman unaided? I appeal to you Lions, you who have your sight, your hearing, you who are strong and brave and kind. Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness?«
Helen Keller

1945

Ideja združevanja narodov, mirnega sožitja, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo naše organizacije že odzačetkov delovanja, v letu 1945 pa je LCI podprl ustanovitev Organizacije združenih narodov, istega leta je dobila v njej tudi posvetovalni status.

1957

Organizacija se začne vse bolj posvečati mladim in z ustanovitvijo Leo klubov ozavešča mlade o potrebah družbe ter jim nudi priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Sedaj Leo klubi delujejo v 139 državah sveta, v približno 5.700 klubih je preko 144.000 članov. Lions klubi zavzeto delujemo za ohranjanje miru, zavedamo pa se pomembnosti ozaveščanja otrok, kot nosilcev bodočnosti, o pomenu miru kot osnovna vrednote človeškega bivanja. Kot eden od projektov tega poslanstva poteka tudi vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem otroci umetniško izražajo svoje vizije miru v svetu.  
Del govora generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moon-a ob obeležitvi 31. letnega Lions dneva v Združenih narodih, New York, 13. marca 2009 
“It is a pleasure to join you for this thirty-first annual Lions Day at the United Nations. The Lions has a long and proud history of supporting the world Organization.  You were present at our founding conference in 1945. You have stood by our side ever since. We share the same goals. Foremost among them is peace. 
I particularly welcome the theme of this year’s Lions Peace Poster Contest. “Peace Begins with Me” expresses a fundamental truth that needs to be continually stressed. Each of us, every single individual around the world, has a contribution to make to the great global project of building a more peaceful world.”

1968

LCI ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Foundation – LCIF, ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali celo distrikta. V njem so programi za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad nudi takojšnjo pomoč ob večjih naravnih katastrofah s takojšnjo zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga pri obnovi. Raziskava časopisa The Financial Times iz leta 2007 je ugotovila, da je LCIF največji nevladni mednarodni sklad za pomoč.

1990

Skozi dolga leta delovanja na področju pomoči slepim in slabovidnim Lionsi pridobimo številne izkušnje in znanja, tega leta ustanovimo program Sight First. Z njim smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. V programu smo prispevali prek 346 mio USD, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pa zasnovali globalno pobudo boja proti otroški slepoti, tako danes po vsem svetu deluje prek 35 centrov za nego otrok, ki imajo težave z vidom.

LCI DANES

Danes ideja lionizma živi v preko 48.000 klubih iz 220 držav sveta, v njih se združuje preko 1,4 milijona članov, ki delujejo v svojih okoljih in po vseh kotičkih sveta. Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lions širimo svoje delovanje na številna nova področja.

"You can't get very far until you start doing something for somebody else"
Melvin Jones​
Stran postavil in vzdržuje Madbox