Gudrun Yngvadottir

mednarodna predsednica 2018-2019

»Beyond the Horizon.«

Miroslav Kvas

guverner 2018-2019

»Skupaj zmoremo!«

Spoštovani Lions in Leo

Po praznovanju 100 letnice nismo zaspali na naših dosedanjih dosežkih, ampak z dvignjeno glavo in z novim zanosom gledamo naprej ter izboljšujemo svojo organizacijo in pomagamo pomoči potrebnim. Pri tem nadaljujemo dosedanje uspešne projekte in preudarno sledimo novostim, ki nam jih ponuja LCI. Velja izpostaviti napotek v kakovost delovanja, s katerim želimo povečati našo učinkovitost in se osredotočiti, izboljšati javno podobo in preoblikovati našo prepoznavnost, na vseh ravneh zasledovati notranjo odličnost ter izboljšati pogoje za člansko pripadnost in razširiti doseg naše pomoči. Lionizem nas ob tem uči strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter nas napotuje k ustvarjanju in h krepitvi duha sporazumevanja.

Prvič imamo mednarodno predsednico. Gudrun Yngvadottir je z Islandije in nas vodi z geslom Za obzorje (Beyond the Horizon) ter s svojo izpostavljeno akcijo Novi glasovi (New Voices), katere namen je povečati število in vpliv članic v naših Lions in Leo organizacijah.

Dopolnjena je organizacijska ureditev Globalne akcijske skupineGAT, in to od mednarodne do klubske ravni. Namenjena je izboljšanju našega delovanja. Sedaj jo sestavljajo predsednik ter poverjeniki za vodenjeGLT, članstvoGMT, dobrodelnostGST in ločeno za fundacijoLCIF (GAT – Global Action Team, GLT – Global Leadership Team, GMT – Global Membership Team, GST – Global Service Team, LCIF – Lions Clubs International Foundation). Na distriktu in na mednarodni ravni imamo za to imenovane poverjenike, za klubsko raven pa je pomebno, da so naloge poverjene obstoječim funkcionarjem in zato ni potrebno spreminjati ustanovnih aktov. (Razpredelnica je na voljo na spletni strani LCI https://temp.lionsclubs.org/EN/pdfs/DA-MCS.pdf ).

Pozornost namenjamo izobraževanju (GLT) na vseh ravneh, od novih članov do aktualnih in bodočih vodij. Namenjena so izboljševanju vodstvenih veščin, spoznavanju naše organizacije, etičnih načel, poslanstva in ciljev ter izpopolnjevanju distriktnih in klubskih funkcionarjev. Dosedaj smo izvedli izobraževanja in delavnice za podpredsednike in tajnike, conske predsednike, nove člane, tajnike in zakladnike, za aktualne in bodoče vodje (RLLI – Regional Lions Leaders Institute), poteka še spletno izobraževanje, čaka pa nas še Predsedniška konferenca. Na mednarodni ravni so se dosedaj naši člani udeležili izobraževanja za bodoče vodje (ELLI – Emerging Lions Leadership Institute), do zaključka lionističnega leta pa sledijo še usposabljanje za predavatelje (FDI – Faculty Development Institute), za bodočo guvernerko (FVDG/DGE – First Vice District Governor / District Governor-Elect Seminar) in za viceguvernerja (ALLI – Advanced Lions Leaders Institute). Ob tem si želimo, da bi nam v prihodnosti uspelo izvesti tudi usposabljanje za potrjene guiding lione (CGLP – Certified Guiding Lion Program).

Skrb za članstvo (GMT) je naša stalna naloga. Želimo si močnih klubov, ki bi s kakovostnim in popestrenim delovanjem ter s pozornostjo do članstva (MP – Mentoring Program) zmanjšali osip ter skrbeli za obnovo in za stalno rast. Ob tem naglašena zavzetost velja obnovi Leo članstva. (Splet: https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/mentoring-program ).

Del našega poslanstva je dobrodelnost (GST). Na tem področju želimo svoje delovanje prilagoditi našim razmeram in potrebam ter dosedanji praksi in aktualnim uspešnim projektom. Kljub temu velja izpostaviti, da so bile dosedaj veljavne usmeritve LCI, ki so več let zarisovale smeri našega delovanja ob praznovanju 100-letnice (Vid, Okolje, Lakota, Mladi in Sladkorna bolezen) deležne nekaterih sprememb, tako da po novem s strani LCI veljajo naslednje usmeritve: Sladkorna bolezen, Okolje, Lakota, Vid in Rak pri otrocih, pri čemer je pomoč Mladim zaobsežena v vseh kategorijah. (Splet: https://lionsclubs.org/en/explore-our-clubs/our-global-causes ).

Lions fundacija (LCIF) je v letu 2018 obeležila 50 let od njene ustanovitve. To je vsekakor razlog za praznovanje, hkrati pa opomnik, saj obča angažiranost naših klubov do nje še ne dosega želene ravni, ali drugače, če bi želeli prejeta sredstva izravnati, bi morali precej povečati obseg naših donacij. To še posebej velja letos, ko smo po večletnih prizadevanjih uspeli iz LCIF sredstev za slepe in slabovidne (Sight First Grant) za Zgodnjo obravnavo slepih in slabovidnih predšolskih otrok pridobiti znatna sredstva, največja doslej. Pri tem nam je lahko v spodbudo tudi akcija, s katero LCIF spodbuja osebne donacije od 10$ navzgor. (Splet: https://donations.lcif.org/disaster/EN/donation-page.php ).

Nadaljujemo in negujemo naše dosedaj uspešne in nove projekte: Donirana hrana, Zgodnja obravnava (Sight Firs Grant), Srčni zastoj in AED-ji, Sladkorna bolezen, Plakat miru, podpis Konvencije o Antarktiki, Tečem, da pomagam, Specialna olimpiada, Srčna kuhinja ter Mednarodna izmenjava in Tabor mladih. Ob tem pa načrtujemo tudi Prenovo spletne strani in Elektronki imenik, ureditev področja Odnosi z javnostmi ter nadaljnje tvorno sodelovanje z Leo klubi.

Načrtovana mednarodna dejavnost, poleg zgoraj navedenih izobraževanj obsega še udeležbo naših članov na že izvedenih LCIF konferenci v Parizu in Europa Forumu v Skopju, pred nami pa so še Srečanje 3 distriktov (108 TA2, 126 in 129), ki ga letos organiziramo mi, Dan Lionizma pri ZN v NY, 22. mediteranska konferenca – MSO Beirut in udeležba na Lions regati.

Želim vam uspešno lionistično leto,

Pomagamo!

Miroslav Kvas, guverner

Sl. Konjice, december 2018

»Skupaj zmoremo!«

LIONIZEM V SLOVENIJI

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, kjerkoli se pojavi potreba za pomočjo in zmožnost kluba, da pomaga. O samih začetkih lionizma v svetu je več v zavihku LCI, o začetkih in razvoju v Sloveniji pa spodaj.

ZGODOVINA

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

miklavcic_borut2_150
"Bilo je leto 1990, ko smo ustanavljali prvi slovenski Lions klub. To je čas, v katerem smo sprejeli žlahtno idejo lionizma. Napolnili smo jo s humanostjo in bogato vsebino v prijateljstvu in z občutkom za tedanji, sedanji in jutrišnji trenutek." Borut Miklavčič

SLOVENSKI LIONSI DANES

V tridesetih letih delovanja so slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 10 milijonov evrov, ogromno je tudi opravljenih ur prostovoljnega. Sredstva so namenjena posameznikom, največkrat kot pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, v večini za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja.

Zveza Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija oziroma lions klubi v zvezi so člani Lions Clubs International, ki po svetu združuje več kot 200 klubov z več kot 1.463.000 člani.
Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 Slovenija združuje 57 lions klubov z okoli 1.500 člani. Zemljepisno je slovenska zveza razdeljena na 2 regiji in 10 con. Slovenija je​ med državami z največjo gostoto članov LK na število prebivalcev.

Cilji

 • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
 • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
 • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
 • Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
 • Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
 • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljni program lionizma, skrb za slepe in slabovidne, se dopolnjuje s pomočjo slušno prizadetim, podpira socialnim programom, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, varovanje okolja, pomoč otrokom in mladim. Klubi se dnevno v okviru svojih zmožnosti odzivajo na potrebe pomoči potrebnih.

Naše poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Prisega

PRISEŽEM:

 • da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov

 • da se bom udeleževal klubskih srečanj

 • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje

 • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma

 • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč

 • da se bom ravnal po etičnih načelih

Geslo

We Serve - Pomagamo

Etična načela

 • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
 • Prizadevam sibiti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
 • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
 • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
 • Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
 • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
 • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
 • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

LIONIZEM V SVETU - LCI

LCI je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v največ državah sveta, ima preko 1,35 milijona članov, ki so združeni v 46.000 klubih.

POMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI

1917

Pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Vprašal jih je: “Kaj če bi možje, ki so uspešni zaradi svoje volje, inteligence in ambicij, združili svoje talente v delu, ki bi izboljšalo njihovo okolje?” in nastala je organizacija Lions klubov. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija1917 v Chicagu, Illinois, ZDA, že istega leta v oktobru pa prva konvencija v teksaškem Dallasu.

"What if these men," he asked, "who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?"
Melvin Jones​

1920

Tri leta po ustanovitvi se prične širitev delovanja v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, v Mehiki leta 1927, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

1925

Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila Helen Keller, ameriška gluha in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti.

Poimenovala nas je »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Pomoč slepim in slabovidnim postane rdeča nit delovanja LCI. Lioni smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo bivanjskih pogojev v ustanovah, s pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov  z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.

»You have heard how through a little word dropped from the fingers of another, a ray of light from another soul touched the darkness of my mind and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me that I am able to work for myself and for others. It is the caring we want more than money. The gift without the sympathy and interest of the giver is empty. If you care, if we can make the people of this great country care, the blind will indeed triumph over blindness. The opportunity I bring to you, Lions, is this: To foster and sponsor the work of the American Foundation for the Blind. Will you not help me hasten the day when there shall be no preventable blindness; no little deaf, blind child untaught; no blind man or woman unaided? I appeal to you Lions, you who have your sight, your hearing, you who are strong and brave and kind. Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness?«
Helen Keller

1945

Ideja združevanja narodov, mirnega sožitja, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo naše organizacije že odzačetkov delovanja, v letu 1945 pa je LCI podprl ustanovitev Organizacije združenih narodov, istega leta je dobila v njej tudi posvetovalni status.

1957

Organizacija se začne vse bolj posvečati mladim in z ustanovitvijo Leo klubov ozavešča mlade o potrebah družbe ter jim nudi priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Sedaj Leo klubi delujejo v 139 državah sveta, v približno 5.700 klubih je preko 144.000 članov. Lions klubi zavzeto delujemo za ohranjanje miru, zavedamo pa se pomembnosti ozaveščanja otrok, kot nosilcev bodočnosti, o pomenu miru kot osnovna vrednote človeškega bivanja. Kot eden od projektov tega poslanstva poteka tudi vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem otroci umetniško izražajo svoje vizije miru v svetu.  
Del govora generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moon-a ob obeležitvi 31. letnega Lions dneva v Združenih narodih, New York, 13. marca 2009 

“It is a pleasure to join you for this thirty-first annual Lions Day at the United Nations. The Lions has a long and proud history of supporting the world Organization.  You were present at our founding conference in 1945. You have stood by our side ever since. We share the same goals. Foremost among them is peace. 

I particularly welcome the theme of this year’s Lions Peace Poster Contest. “Peace Begins with Me” expresses a fundamental truth that needs to be continually stressed. Each of us, every single individual around the world, has a contribution to make to the great global project of building a more peaceful world.”

1968

LCI ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Foundation – LCIF, ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajozmožnosti posameznega kluba, regije ali celo distrikta. V njem so programi za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad nudi takojšnjo pomoč ob večjih naravnih katastrofah s takojšnjo zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga pri obnovi. Raziskava časopisa The Financial Times iz leta 2007 je ugotovila, da je LCIFnajvečji nevladni mednarodni sklad za pomoč.

1990

Skozi dolga leta delovanja na področju pomoči slepim in slabovidnim Lionsi pridobimo številne izkušnje in znanja, tega leta ustanovimo program Sight First. Z njim smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. V programu smo prispevali prek 346 mio USD, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pa zasnovali globalno pobudo boja proti otroški slepoti, tako danes po vsem svetu deluje prek 35 centrov za nego otrok, ki imajo težave z vidom.

LCI DANES

Danes ideja lionizma živi v preko 46.000 klubih iz 208držav sveta, v njih se združuje preko 1,35 milijona članov, ki delujejo v svojih okoljih in po vseh kotičkih sveta. Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lionsi širimo svoje delovanje na številna nova področja.

"You can't get very far until you start doing something for somebody else"
Melvin Jones​